Cihuatzintli

por Kiautzin


Cihuatzintli
Tic pia cualnezqui ixteloloh
tlatzintla ome ixquamultin
tlatzintla ome ixquamultin
tic pia cualnexqui ixteloloh

yehuan qui nequi tlachia
ica tehua amo cahualli
ica tehua amo cahualli
no amo ixcuecueyotza

Cihuatzintli hue cualnezqui
namiqui mo tentin namiqui
namiqui mo tentin namiqui
cihuatzintli hue cualnezqui
ni quitoa ziualpilli

man tehuatzin hue cualnezqui
man tehuatzin hue cualnezqui
canni ce xochiquetzalli

ica nehua ni mazehual
ni mitz maca itztlamatqui
ni mitz maca itztlamatqui
ica nehua ni mazehual

amo maca yamancayotl
ni mitz maca no yolloh
ni mitz maca no yolloh
teocuitla no mazehualtin

Cihuatzintli hue cualnezqui
namiqui mo tentin nequi
namiqui mo tentin nequi
cihuatzintli hue cualnezqui
ni citoa cihualpilli

Man tehuatzin hue cualnezqui
man tehuatzin hue cualnezqui
canni ce xochiquetzalli
Malague